h1

Froito das profundas transformacións que está a vivir a nosa sociedade dende hai anos, as Administracións Publicas están a realizar importantes esforzos de adaptación á nova realidade no seu funcionamento en aspectos tales como a responsabilidade, información aos cidadáns, ou dispoñibilidade e accesibilidade, entre outras cuestións. A finalidade non é outra que a procura duns servizos públicos de calidade.
 
Neste contexto de reordenación dos recursos públicos, nesta Área Sanitaria de Ferrol creouse, no ano 201,1 o Punto de Atención ao Traballador (PAT) como punto de encontro entre os e as profesionais e a propia Administración, como unha xanela única que ofrece aos profesionais canais integrados para a resolución das súas demandas no ámbito da Dirección de Recursos Humanos.
 
O citado servizo materializouse na creación dunha oficina que pretende mellorar a calidade da información e a xestión de procedementos propios da Dirección de Recursos Humanos, así como a optimización dos recursos co fin da mellora da atención aos/as traballadores/as, simplificando os procesos administrativos.
 
Coa posta en marcha do PAT inténtase acadar os seguintes obxectivos:
 1. Facilitar a traballadores e traballadoras o acceso e a comprensión na xestións a realizar nesta área sanitaria.
 2. Rendibilizar os recursos adecuándoos ás necesidades e á demanda.
 3. Mobilizar papeis en lugar de mover profesionais.
 4. Potenciar a imaxe da Área Sanitaria de Ferrol.
 5. Xerar, impulsar e potenciar a cultura organizativa do servizo ó traballador e traballadora.
A dita oficina está fisicamente emprazada no Andar 0 do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol.
 
O Punto de Atención ao Traballador/a presta a seguinte Carteira de servizos:
 • Comunicación e información sobre:
   
  • Normas e procedementos en materia de vacacións, permisos e licenzas.
  • Mobilidade interna, traslados e OPEs.
  • Comisións de servizo e situacións administrativa.
  • Nóminas.
  • Trienios.
  • Carreira profesional.
  • Integracións.
  • Permisos e licenzas.
     
 • Axuda na tramitación administrativa e información acerca de:
   
  • Acción social.
  • Solicitudes, reclamacións e documentación de OPE e listas de contratacións.
  • Certificados.
  • Entrega da documentación requirida polos profesionais e que figura nos expedientes de persoal.
  • Axuda ao profesional na utilización e xestión da aplicación institucional FIDES.
  • Apoio ao/a traballador/a na xestión de trámites administrativos e relacións con outras Administracións como o SEPE (desemprego, reanudacións de prestacións), o INSS (maternidade, paternidade, xubilacións, incapacidade temporal, defunción, risco durante o embarazo/lactación).
  • Calquera outra actuación para a que o profesional requira apoio e axuda.
A atención préstase nesta Unidade de xeito presencial, telefónico e telemático.
 
Teléfonos: 981 33 65 70